Eucaris

U sklopu Europskog IPA Framework programa naši su konzultanti za Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture izradili hrvatsku implementaciju Eucaris sustava.
Projekt je uključivao:

  • izradu središnje baze podataka o radu cestovne inspekcije u domeni kontrole radnog vremena vozača (tachografa)
  • izradu pripadne web aplikacije koja se koristi prilikom terenskog rada
  • kompletno usklađivanje pravnog okvira prema direktivama EU.

Sama aplikacija je povezana putem web servisa na europsku TACHONET mrežu čime je osigurana real-time kontrola valjanosti kartica vozača. Aplikacija podržava i inspekcijski pregled u tvrtki te rad policije na terenu u vidu kontrole tehničke ispravnosti vozila. Podaci se putem web aplikacije unose u bazu podataka, a ujedno je omogućen i ispis pripadnih dokumenata (zapisnika o provedenoj kontroli).